PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Dodane przez Admin dnia 29/08/2020 11:06:32
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
w Gorzycach
Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy
1. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
• Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
• w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do uprzedzenia- poinformowania o czasie przybycia, stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk;
• do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Dzieciz oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III domyciarąkużywająmydławpłynieiwody.
6. Termometr do pomiaru temperatury znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej.
7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.


Rozszerzona zawartość newsa
§ 2
Organizacja zajęć w oddziałach przedszkolnych (zapisy szczegółowe)
1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali.
2. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
3. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dziecka od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 15 m2, w przypadku większej liczby dzieci ulega ona odpowiedniemu zwiększeniu, o co najmniej 1,5 m2 na każde kolejne dziecko.
4. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
5. W przypadku nieuzyskania zgody, opiekun wezwie rodziców/opiekunów po odbiór dziecka na podstawie zaobserwowanych objawów chorobowych oraz własnych spostrzeżeń.

§ 3
Organizacjazajęć w oddziałach przedszkolnych i szkole – informacje dla rodziców i uczniów
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar itp.)oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Wyjątek stanowią alergie, astma i inne choroby przewlekłe poświadczone przez rodzica bądź przez lekarza prowadzącego.
3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
5. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
6. Każda grupa ma przypisaną sobie strefę przeznaczoną na szatnię.
7. Zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej w Przeworsku podczas wejścia, wyjścia ze szkoły oraz w czasie przerw wymagane jest noszenie środków ochrony osobistej przez uczniów.
8. W porozumieniu z nauczycielem dopuszcza się stosowanie środków ochrony osobistej przez nauczyciela i grupę uczniów także podczas zajęć.
9. Zajęcia będą organizowane w sposób, który pozwoli do minimum ograniczyć zmianę sal lekcyjnych.
10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowychoraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
11. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
• opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
12. Zaleca się zredukowanie listy osób przyprowadzających i odbierających dziecko do minimum.
13. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce, rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.
14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
15. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
18. Podczas zajęć informatycznych obowiązkowe jest używanie jednorazowych rękawiczek przez uczniów klas IV-VI.
19. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 4
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
2. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
5. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
6. W porozumieniu z rodzicami dopuszcza sięstosowanie środków ochrony osobistej przez nauczyciela i grupę uczniów podczas zajęć.
7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć oraz pomoce dydaktyczne należy czyścić lub dezynfekować.
9. Podczas zajęć informatycznych obowiązkowe jest używanie jednorazowych rękawiczek przez uczniów klas IV – VI.
10. Nauczyciel informatyki jest zobowiązany na bieżąco dbać o czystość swojego miejsca pracy, a szczególnie powierzchni dotykowych w swoim otoczeniu (biurko, krzesło, klawiatura komputera, pilot od tablicy multimedialnej itp.).
11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
12. W sali gimnastycznej drobny używany sprzęt sportowy (piłki, skakanki itp.) powinien zostać umyty detergentem lub zdezynfekowany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
13. Duże powierzchnie i liczny sprzęt ( drabinki, materace, kijki, obręcze) wskazany przez nauczyciela (pozostawiony w wyznaczonym miejscu) oraz podłogi powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej przez pracownika obsługi;
14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
17. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw, zaleca się uprzednie czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów lub przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp;
18. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniomna konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
19. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
21. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
22. Na koniec każdego dnia pracownicy obsługi myją i dezynfekują zabawki zgodnie z zasadami.
23. Gry planszowe, karty, puzzle, książki, które zostały użyte danego dnia, odkładane będą do odrębnego, oznaczonego pojemnika na okres 2 dni kwarantanny.
24. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
25. Zaleca się:
• utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
• dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
• dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
• dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
• czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
26. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

§ 5
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki– zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca bądź oddająca książki.
4. Wypożyczanie i oddawanie książek będzie realizowane dla całej klasy, przez przedstawiciela grupy (np. członka samorządy klasowego) bądź wychowawcę klasy w przypadku klas młodszych.
5. Możliwe jest dokonanie zamówienia drogą telefoniczną i mailową.
6. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana dopilnować dostarczenia książek wg zapisów dokonanych na kartach bibliotecznych.
7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
8. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§ 6
Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczać mogą uczniowie, których oboje rodzice/opiekunowie pracują.
2. Przed wejściem do świetlicy należy umyć ręce wodą z mydłem.
3. W świetlicy będzie dostępny środek dezynfekujący, możliwy do zastosowania pod nadzorem opiekuna.
4. Dziecko może używać wyłącznie własnych przyborów szkolnych, w tym plastycznych, które mogą być przynoszone w plecakach bądź przechowywane na sali, w podpisanych pojemnikach.
5. Dzieci nie mogą wymieniać się między sobą przyborami ani zabawkami.
6. Na koniec każdego dnia pracownicy obsługi myją i dezynfekują zabawki zgodnie z zasadami.
7. Gry planszowe, karty, puzzle, książki, które zostały użyte danego dnia, odkładane będą do odrębnego, oznaczonego pojemnika na okres 2 dni kwarantanny.
8. W czasie zabaw stolikowych należy zadbać o zapewnienie właściwego dystansu między dziećmi.
9. Nauczyciel jest zobowiązany na bieżąco dbać o czystość swojego miejsca pracy, a szczególnie powierzchni dotykowych w swoim otoczeniu (biurko, krzesło, klawiatura komputera, pilot od telewizora itp.).
10. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
11. Dzieci będą odbierane ze świetlicy przez wejście na halę sportową. Zabrania się wejścia rodziców/opiekunów na salę świetlicy szkolnej. Rodzicom zostanie udostępniony numer telefonu sekretariatu szkoły oraz opiekuna świetlicy.

§ 7
Zasadyfunkcjonowaniakuchni i stołówki
1. Posiłki będą dostarczane przez firmę cateringową.
2. Personelkuchennymusiprzestrzegaćzasadszczególnejostrożnościwzakresiezabezpieczeniaepidemiologicznego:
1) ograniczyćkontaktyzpracownikamiszkołyorazdziećmi,
2) zachowaćodległośćstanowiskpracy min. 1,5 m,
3) stosowaćśrodkiochronyosobistej.
3. Wydawanieposiłkówmusiodbywaćsięzzachowaniemwszelkichzasadbezpieczeństwa, wymogów sanitarnych,reżimówzalecanych w okresieepidemii.
4. Należybezwzględniedbaćoczystość idezynfekcjępomieszczeńkuchennych,myćidezynfekowaćstanowiskapracy,opakowaniaproduktów,sprzętkuchenny.
5. Zaleca się używanie naczyń jednorazowych.
6. Inne naczynia należy myć z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.
7. Pracownicykuchniwsposóbszczególnymusządbaćowłaściwąhigienęrąkpoprzezmycieidezynfekcję, m.in.:
1) przedrozpoczęciempracy,
2) przedkontaktemzżywnością,którajestprzeznaczonadobezpośredniegospożycia,
3) pozajmowaniusięodpadami,śmieciami,
4) pozakończeniuprocedurczyszczenia,dezynfekcji,
5) poskorzystaniuztoalety,
6) pokaszlu,kichaniu,wydmuchiwaniunosa,
7) pojedzeniu,piciu.
8. Uczniowie i opiekunowie przed wejściem do stołówki muszą mieć świeżo umyte/zdezynfekowane ręce.
9. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
10. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
11. Przygotowaneposiłkinależywydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
12. Naczyniapoposiłkachsą odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do miejsca oznaczonego „zwrot naczyń”, skąd sąodbierane do segregacji odpadów przez wyznaczonego pracownika kuchni.
13. W pierwszym etapie wznowienia pracy szkoły posiłki dla uczniów klas I-III będą dostarczane do sal lekcyjnych przez pracowników obsługi i wydawane przez opiekunów grup.

§ 8
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą posłać go do szkoły.
2. O podejrzeniu chorobyCOVID – 19 muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzymuszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPID w Przeworsku (nr tel. 16 648 75 95, 16 648 79 01) oraz organ prowadzący szkołę (nr. tel. 16 642 12 21).
8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się dowytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 9
Postępowaniewprzypadkupodejrzeniazakażenia u pracownika szkoły
1. Pracownikprzebywającywdomu,w raziewystąpienianiepokojącychobjawów,niepowinienprzychodzićdopracy.
2. Pracownik o niepokojących objawachpowinien niezwłocznie powiadomićdyrektora szkoły iskontaktowaćsięzestacjąsanitarno – epidemiologiczną,oddziałemzakaźnymszpitala,awraziepogarszającegosięstanuzdrowia zadzwonićnapogotowiepodnumer999lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
5. Wpomieszczeniupełniącymrolęizolatoriumniemogąprzebywaćinneosoby.
6. Pracownikzpodejrzeniemzachorowania,oile jej/jego stanzdrowianatopozwoli,będzieprzebywaćwwyznaczonympomieszczeniu samdoczasuprzybyciaodpowiednichsłużb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. Ozaistniałymprzypadku chorobylubpodejrzeniuzarażenianależypowiadomićwszystkichpracowników oraz rodziców.

§ 10
Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędnydowykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

§11
Postanowieniakońcowe
1. Procedurawchodziwżyciezdniempodpisaniaiobowiązujedoodwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedurazostanieopublikowananastronieszkoły, przesłana jako wiadomość donauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w pokoju nauczycielskim.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.


Dyrektor szkoły
Izabela Misiło