Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach - www.zsgorzyce.cba.pl
Nawigacja
Strona Główna
Download
FAQ
Forum
Linki
Szukaj

SZKOŁA
Galeria
Historia
Hymn Szkoły
Kadra
Samorząd Uczniowski

NAUCZYCIEL
Awans zawodowy
Karta Nauczyciela

UCZEŃ
Zgłoś problem
Dzwonki
Podział godzin
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez
Wykaz podręczników

RODZIC
Spotkania, wywiadówki
Dziecko w sieci
Ostatnie Artykuły
Harmonogram zajęć dl...
Wydarzenia
PonWtoŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Zespół Szkół w Gorzycach

Zespół Szkół
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Gorzyce 284
37-204 Tryńcza
woj. podkarpackie
tel: 0-16 642 11 88
Email: gorzyce_gimna@poczta.onet.pl
"... Sztuka nauczania
na tym między innymi polega,
aby zajęcia szkolne miały postać
zabawy, a wartość pracy ..."
A. Kamiński

Turki z życzeniami
W czasie Świąt Wielkanocnych gorzyckie ,,turki” odwiedzali domy parafian. Była to okazja do składania domownikom życzeń i prezentowania umiejętności oddziału straży grobowej. Popisom ,,turków” towarzyszyły dźwięki marszowej muzyki. Orkiestrę w tym roku tworzyli w większości uczniowie z miejscowej szkoły, którzy uczęszczają także do pobliskich szkół muzycznych. Warto dodać, że w orkiestrze grała wyjątkowo duża liczba muzyków, co wyraźnie podnosiło widowiskowość całego obrzędu. Podstawowym celem wizyt ,,turków” w domach było zbieranie pieniędzy na sztandar, który ma otrzymać gorzycki oddział podczas wizyty biskupa Adama Szala z okazji 70-lecia parafii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 07/04/2015 21:24:11 0 Komentarzy · 45 Czytań · Drukuj
W rocznicę śmierci Patrona
2 kwietnia, w 10 rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II uczniowie złożyli wiązankę kwiatów pod Jego pomnikiem i zapalili znicze. Był to wyraz hołdu i pamięci o tym wielkim Polaku.
Wiązankę kwiatów w imieniu uczniów szkoły złożył przewodniczący Samorządu Szkolnego Maciej Siatecki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 02/04/2015 21:17:35 0 Komentarzy · 32 Czytań · Drukuj
Sprawdzian szóstoklasisty
1 kwietnia uczniowie klasy VI-tej pisali sprawdzian z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Wyniki tego sprawdzianu będą znane dopiero w czerwcu. Przed sprawdzianem szóstoklasiści zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 02/04/2015 21:16:26 0 Komentarzy · 1 Czytań · Drukuj
Misterium Męki Pańskiej w Gorzycach
Na progu Wielkiego Tygodnia w Zespole Szkół w Gorzycach wystawione zostało Misterium Wielkopostne. Przeniosło ono widzów do starożytnej Jerozolimy z 33 roku, kiedy to rozegrał się dramat Chrystusa. Ważne było również podtrzymywanie tradycji wielkopostnych inscenizacji Męki Jezusa. Misterium przygotowywała siostra Małgorzata Tokarczyk przy pomocy Stanisława Turka, Agnieszki Żemojdzin, Doroty Ruchały i Haliny Swatek. Dramatyczne wydarzenia z Golgoty odtwarzało 32 uczniów – aktorów, którzy wcielali się w role znane z biblijnych relacji ewangelistów. Widzów urzekły stroje „aktorów”, a także niezwykła scenografia i nastrojowa muzyka. Wszyscy oni zgodnie podkreślali, że inscenizacja Męki Pańskiej wprowadziła ich w świąteczny nastrój i stała się źródłem głębszych refleksji nad sensem świąt Wielkiej Nocy. Taką opinię wyrażali goście uczestniczący w Misterium: ks. proboszcz Marian Jagieła, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Teofil Jakubiec, dyr. GBP – Marzena Rydzik, kierownik GOPS-u – Jolanta Flak, sołtys z Wólki Ogryzkowej – Helena Mazur i Gorzyc – Elżbieta Sobala. Misterium będzie wystawione także w Gniewczynie Łańcuckiej i kościele parafialnym w Gorzycach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 31/03/2015 16:42:26 0 Komentarzy · 45 Czytań · Drukuj
Ale cyrk…
W połowie marca w szkole gościł cyrk z Ukrainy. Dzieci i młodzież mogli zobaczyć wiele „sztuczek”, ekwilibrystycznych przejazdów na rowerach czy ogromnego węża boa. Radości było co niemiara.

Admin dnia 31/03/2015 16:38:54 0 Komentarzy · 39 Czytań · Drukuj
Wyśpiewała II miejsce
Kamila Sznaj na konkursie piosenki anglojęzycznej w Sieniawie zajęła II miejsce. Jest to jej niewątpliwy sukces, bo w pokonanym polu zostawiła ponad 20 konkurentek. Gratulujemy!

Admin dnia 31/03/2015 16:37:02 0 Komentarzy · 41 Czytań · Drukuj
Turniej Coca-cola w Gorzycach
W turnieju Coca-cola Cup dziewcząt na orliku w Gorzycach rywalizowały ze sobą drużyny z Tryńczy, Sieniawy, Grodziska Dolnego, Dębna i Gorzyc. I miejsce w tej rywalizacji zajęły dziewczęta z Gorzyc i to one będą reprezentować region na drugim etapie turnieju.

Podczas turnieju Coca-cola chłopców w Adamówce również I miejsce przypadło drużynie z Gorzyc. W pokonanym polu pozostawili drużynę z Adamówki i Dębna.

Admin dnia 31/03/2015 16:35:32 0 Komentarzy · 40 Czytań · Drukuj
Ciekawie i barwnie o patronie
Jednym z elementów święta szkoły w Ubieszynie był konkurs krasomówczy o patronach szkół z terenu gminy Tryńcza. W kategorii szkół podstawowych Jakub Groch okazał się bezkonkurencyjny i zajął I miejsce. Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych Izabela Domin zajęła III miejsce. Gratulujemy!

Admin dnia 31/03/2015 16:32:19 0 Komentarzy · 39 Czytań · Drukuj
Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach ogłasza rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach na rok szkolny 2015/2016

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci pięcioletnie urodzone w 2010 r. Dzieci czteroletnie urodzone w roku 2011 mogą zostać przyjęte do oddziału w miarę wolnych miejsc.

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej będą przyjmowane dzieci urodzone w drugiej połowie roku 2008 oraz urodzone w 2009 r.

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego należy złożyć w oddziale przedszkolnym, w dniach: od 17 marca do 24 marca 2015 r. w godz. 13.00-16.00.

Rodzice mogą zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach na rok szkolny 2015/2016, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz do wglądu w wersji papierowej w oddziale przedszkolnym.

Kartę zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach należy złożyć w oddziale przedszkolnym, w dniach: od 17 marca do 24 marca 2015 r. w godz. 13.00-16.00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i kartę zapisu do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy pobrać w oddziale przedszkolnym .

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej:

1. Odpis skrócony aktu urodzenia.
2. PESEL dziecka.
3. Wypełniony wniosek (podpisany przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów), w przypadku zapisu do kl. I wypełniona i podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów karta zgłoszenia.


Dyrektor Zespołu Szkół
Andrzej Swatek


Regulamin rekrutacji 
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach
na rok szkolny 2015/2016


Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7). 
 
§ 1 

 
Informacje ogólne
 
1.Szkoła organizuje oddział przedszkolny do którego przyjmowane są dzieci 5 letnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach.
2.W oddziale przedszkolnym dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
3.Zajęcia dla dzieci w oddziale przedszkolnym prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie.
4.Oddział nie może liczyć więcej niż 25 osób.
 
§ 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego
 

1.Do oddziału przedszkolnego, przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat (urodzone w roku 2010) zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego.
2.Dzieci 4-letnie z obwodu szkoły, a także zamieszkałe poza obwodem, ale na terenie gminy, mogą zostać przyjęte do oddziału jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Do tego okresu może być odroczony obowiązek szkolny.
4.Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
5.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietności rodziny kandydata,
2) niepełnosprawności kandydata,
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. Kryterium wskazane w ust. 5 pkt. 1 oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
7. Kryterium wskazane w ust. 5 pkt. 6 oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
8. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach.
9. Do wniosku o przyjęcie dziecka czteroletniego do oddziału przedszkolnego, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 2, ust.5, tj.
- oświadczenie rodziców o wielodzietności,
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata,
- oryginał lub poświadczona kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,
- oryginał lub poświadczona kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzeństwa kandydata,
- oryginał lub poświadczona kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodziców kandydata,
- oryginał lub poświadczona kopia wyroku sądu o rozwodzie, separacji lub akt zgonu,
- oryginał lub poświadczona notarialnie lub administracyjnie kopia wyroku sądu  o ustanowieniu pieczy zastępczej dla kandydata,
- kopia lub oryginał opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
- inne niewymienione wyżej dokumenty mogące mieć wpływ na proces rekrutacji.
10. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
11. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
 
§ 3

Tok postępowania rekrutacyjnego
1.Przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego”,który zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły , a wersja papierowa w oddziale przedzkolnym.
2. Złożenie podpisanego wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

§ 4

Skład i zadania Komisji Rekrutacyjnej
 
1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach.
2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a) dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,
b) nauczyciel oddziału przedszkolnego – członek,
c) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – członek.
3.W pracach Komisji Rekrutacyjnej może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego szkołę na prawach obserwatora.

§ 5

Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej
 
1.Posiedzenie komisji odbywa się na terenie szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkół.
2.Przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji.
3.Członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania.
4.Komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do oddziałuprzedszkolnego zgodnie z kryteriami niniejszego regulaminu.
5.W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący.
6.Komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji.
7.Przewodniczący oraz członkowie komisji uzasadniają fakt nie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz potwierdzają to podpisem.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości  w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz po potwierdzeniu woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego list przyjętych i nieprzyjętych.
9. Listy zawierają imiona i nazwisko kandydata oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub nieprzyjęciu do oddziału przedszkolnego.
10. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 
§ 6

Procedura odwoławcza
1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
2.Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/ prawnych opiekunów uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
3.Rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor Zespołu Szkół, rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 
§ 7

Przepisy końcowe
 
1. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i oddziale przedszkolnym. Dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły.
 


Admin dnia 15/03/2015 22:41:47 0 Komentarzy · 32 Czytań · Drukuj
Z życzeniami dla kobiet
W Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II uczniowie i nauczyciele nie zapomnieli o święcie kobiet. 9 marca otrzymały one życzenia i kwiaty od panów, a następnie mogły obejrzeć piękną akademię utrzymaną w humorystycznej konwencji. W uroczystości wzięły udział zaproszone panie z Rady Rodziców: Ilona Siwik, Renata Bąk i Marzena Małek oraz panie sołtyski: Elżbieta Sobala i Helena Mazur.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 11/03/2015 18:06:10 0 Komentarzy · 50 Czytań · Drukuj
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię
3 marca 2015 roku w Studzianie odbył się dekanalny etap Konkursu Biblijnego. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej, u których sprawdzana była znajomość Ewangelii wg Św. Łukasza i Księgi Proroka Jonasza. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI: Bartosz Sobina i Martyna Duży oraz Mateusz Kornafel - uczeń klasy V. I miejsce w konkursie i kwalifikację do etapu diecezjalnego zajął Bartosz Sobina. Bartkowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie, który odbędzie się w maju w Przemyślu.

Admin dnia 07/03/2015 22:15:04 0 Komentarzy · 56 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 21 1 2 3 4 > >>
[ Tytul dokumentu ]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Losowa fotografia
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: peryskop

[ Tytul dokumentu ]