Zespół Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach - www.zsgorzyce.cba.pl
Nawigacja
Strona Główna
Download
FAQ
Forum
Linki
Szukaj

SZKOŁA
Galeria
Historia
Hymn Szkoły
Kadra
Samorząd Uczniowski

NAUCZYCIEL
Awans zawodowy
Karta Nauczyciela

UCZEŃ
Zgłoś problem
Dzwonki
Podział godzin
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez
Wykaz podręczników

RODZIC
Spotkania, wywiadówki
Dziecko w sieci
Ostatnie Artykuły
Harmonogram zajęć dl...
Wydarzenia
PonWtoŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zespół Szkół w Gorzycach

Zespół Szkół
im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Gorzyce 284
37-204 Tryńcza
woj. podkarpackie
tel: 0-16 642 11 88
Email: gorzyce_gimna@poczta.onet.pl
"... Sztuka nauczania
na tym między innymi polega,
aby zajęcia szkolne miały postać
zabawy, a wartość pracy ..."
A. Kamiński

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej
Dyrektor Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach ogłasza rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach na rok szkolny 2015/2016

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci pięcioletnie urodzone w 2010 r. Dzieci czteroletnie urodzone w roku 2011 mogą zostać przyjęte do oddziału w miarę wolnych miejsc.

Do pierwszej klasy szkoły podstawowej będą przyjmowane dzieci urodzone w drugiej połowie roku 2008 oraz urodzone w 2009 r.

Wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego należy złożyć w oddziale przedszkolnym, w dniach: od 17 marca do 24 marca 2015 r. w godz. 13.00-16.00.

Rodzice mogą zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach na rok szkolny 2015/2016, który jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz do wglądu w wersji papierowej w oddziale przedszkolnym.

Kartę zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach należy złożyć w oddziale przedszkolnym, w dniach: od 17 marca do 24 marca 2015 r. w godz. 13.00-16.00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i kartę zapisu do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy pobrać w oddziale przedszkolnym .

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej:

1. Odpis skrócony aktu urodzenia.
2. PESEL dziecka.
3. Wypełniony wniosek (podpisany przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów), w przypadku zapisu do kl. I wypełniona i podpisana przez rodziców/prawnych opiekunów karta zgłoszenia.


Dyrektor Zespołu Szkół
Andrzej Swatek


Regulamin rekrutacji 
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach
na rok szkolny 2015/2016


Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7). 
 
§ 1 

 
Informacje ogólne
 
1.Szkoła organizuje oddział przedszkolny do którego przyjmowane są dzieci 5 letnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach.
2.W oddziale przedszkolnym dzieci realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
3.Zajęcia dla dzieci w oddziale przedszkolnym prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie.
4.Oddział nie może liczyć więcej niż 25 osób.
 
§ 2

Zasady postępowania rekrutacyjnego
 

1.Do oddziału przedszkolnego, przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat (urodzone w roku 2010) zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego.
2.Dzieci 4-letnie z obwodu szkoły, a także zamieszkałe poza obwodem, ale na terenie gminy, mogą zostać przyjęte do oddziału jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Do tego okresu może być odroczony obowiązek szkolny.
4.Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
5.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietności rodziny kandydata,
2) niepełnosprawności kandydata,
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. Kryterium wskazane w ust. 5 pkt. 1 oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
7. Kryterium wskazane w ust. 5 pkt. 6 oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
8. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach.
9. Do wniosku o przyjęcie dziecka czteroletniego do oddziału przedszkolnego, należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 2, ust.5, tj.
- oświadczenie rodziców o wielodzietności,
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata,
- oryginał lub poświadczona kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,
- oryginał lub poświadczona kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego rodzeństwa kandydata,
- oryginał lub poświadczona kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodziców kandydata,
- oryginał lub poświadczona kopia wyroku sądu o rozwodzie, separacji lub akt zgonu,
- oryginał lub poświadczona notarialnie lub administracyjnie kopia wyroku sądu  o ustanowieniu pieczy zastępczej dla kandydata,
- kopia lub oryginał opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
- inne niewymienione wyżej dokumenty mogące mieć wpływ na proces rekrutacji.
10. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9 składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
11. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
 
§ 3

Tok postępowania rekrutacyjnego
1.Przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów „Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego”,który zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły , a wersja papierowa w oddziale przedzkolnym.
2. Złożenie podpisanego wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

§ 4

Skład i zadania Komisji Rekrutacyjnej
 
1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach.
2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a) dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,
b) nauczyciel oddziału przedszkolnego – członek,
c) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – członek.
3.W pracach Komisji Rekrutacyjnej może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego szkołę na prawach obserwatora.

§ 5

Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej
 
1.Posiedzenie komisji odbywa się na terenie szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkół.
2.Przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji.
3.Członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania.
4.Komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka do oddziałuprzedszkolnego zgodnie z kryteriami niniejszego regulaminu.
5.W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący.
6.Komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji.
7.Przewodniczący oraz członkowie komisji uzasadniają fakt nie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz potwierdzają to podpisem.
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości  w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz po potwierdzeniu woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego list przyjętych i nieprzyjętych.
9. Listy zawierają imiona i nazwisko kandydata oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub nieprzyjęciu do oddziału przedszkolnego.
10. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 
§ 6

Procedura odwoławcza
1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
2.Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/ prawnych opiekunów uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.
3.Rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół w Gorzycach odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor Zespołu Szkół, rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 
§ 7

Przepisy końcowe
 
1. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i oddziale przedszkolnym. Dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły.
 


Admin dnia 15/03/2015 21:41:47 0 Komentarzy · 9 Czytań · Drukuj
Z życzeniami dla kobiet
W Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II uczniowie i nauczyciele nie zapomnieli o święcie kobiet. 9 marca otrzymały one życzenia i kwiaty od panów, a następnie mogły obejrzeć piękną akademię utrzymaną w humorystycznej konwencji. W uroczystości wzięły udział zaproszone panie z Rady Rodziców: Ilona Siwik, Renata Bąk i Marzena Małek oraz panie sołtyski: Elżbieta Sobala i Helena Mazur.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 11/03/2015 17:06:10 0 Komentarzy · 20 Czytań · Drukuj
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię
3 marca 2015 roku w Studzianie odbył się dekanalny etap Konkursu Biblijnego. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych Archidiecezji Przemyskiej, u których sprawdzana była znajomość Ewangelii wg Św. Łukasza i Księgi Proroka Jonasza. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI: Bartosz Sobina i Martyna Duży oraz Mateusz Kornafel - uczeń klasy V. I miejsce w konkursie i kwalifikację do etapu diecezjalnego zajął Bartosz Sobina. Bartkowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie, który odbędzie się w maju w Przemyślu.

Admin dnia 07/03/2015 21:15:04 0 Komentarzy · 26 Czytań · Drukuj
Pomoc dla Borysa
W dniach od 23 lutego do 6 marca 2015 roku w naszej szkole przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla Borysa z Jarosławia ( Chłopczyk od urodzenia nie widzi. Jest szansa na wyleczenie dziecka ale aby to się stało musi przejść kilka bardzo drogich operacji, na które rodzice nie mają pieniędzy).
Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji.

Organizatorzy: Halina Swatek, Aneta Botwina

Admin dnia 03/03/2015 20:52:33 0 Komentarzy · 26 Czytań · Drukuj
Przepis na pięknie nakryty stół
Tajniki pięknego nakrywania stołów na różne okazje poznawały panie 10 lutego br. w trakcie warsztatów kulinarnych zorganizowanych w Zespole Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gorzycach. Warsztaty prowadziły panie z Rady Rodziców: Ilona Siwik i Renata Bąk. Znaczącej pomocy udzieliły im panie Marzena Małek i Maria Rubin. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem pań i dziewcząt z Gorzyc, Wólki Ogryzkowej, Ubieszyna, Tryńczy i Woli Buchowskiej. W sumie wzięło w nich udział ponad 60 osób. Uczestniczki szkolenia miały możliwość obejrzeć wcześniej przygotowane propozycje dekoracji stołów, a następnie samodzielnie próbować swoich sił w ich wykonaniu, oczywiście pod kierunkiem i z pomocą pań instruktorek. Nabywanie umiejętności pięknego nakrywania stołów – jak się później okazało – nie było wcale tak trudne, jeżeli jest prowadzone pod kierunkiem profesjonalistek w tym zakresie, a inspiracją ich wykonania będzie pora roku, okazje czy inwencja twórcza ich wykonawców.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 11/02/2015 21:18:43 0 Komentarzy · 35 Czytań · Drukuj
Koncert kolęd
W ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi uczniowie szkoły uczestniczyli w koncercie kolęd. Piękne i nastrojowe kolędy i pastorałki wykonał zespół wokalny oraz dzieci ze scholi. Koncert przygotował Stanisław Turek i s. Małgorzata Tokarczyk.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 04/02/2015 10:40:49 0 Komentarzy · 23 Czytań · Drukuj
Zabawy karnawałowe
W pierwszych dniach ferii zimowych odbyły się w Zespole Szkół w Gorzycach zabawy karnawałowe dla dzieci i młodzieży z poszczególnych etapów edukacyjnych. Radosnym zabawom towarzyszyły różne konkursy, np. na najciekawszy strój karnawałowy i na najlepiej wykonany taniec. Ponadto wybrano królową i króla balu. W tym roku tytuł ten przypadł Oliwii Kędziorze i Maciejowi Siateckiemu. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Dla dzieci nie zabrakło także napojów, kanapek i owoców przygotowanych przez panie: Marzenę Małek, Annę Kubrak i Marię Rubin. Tak przeprowadzona zabawa musiała być udana.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIA

Admin dnia 04/02/2015 10:36:27 0 Komentarzy · 25 Czytań · Drukuj
Z życzeniami dla babć i dziadków
W piękne niedzielne popołudnie 1 lutego br. w Zespole Szkół w Gorzycach odbyła się niezwykle wzruszająca uroczystość adresowana do babć i dziadków z okazji ich święta. Pamiętały o nim dzieci z oddziałów przedszkolnych ze swoimi paniami: Katarzyną Maziarz i Grażyną Szybiak.

Podczas występu babcie i dziadkowie obejrzeli brawurowy występ dzieci, w którym było mnóstwo życzeń i słów wdzięczności za ich poświęcenie dla swoich wnucząt. W podzięce za ich trud przedszkolaki wręczyły swoim babciom i dziadkom piękne, własnoręcznie wykonane prezenty. Na wielu twarzach w tym momencie pojawiły się łzy wzruszenia. Następnie przed taką szacowną publicznością wystąpiła grupa kolędnicza przygotowana przez Halinę Swatek i Stanisława Turka. I tym razem nie zabrakło życzeń noworocznych dla babć i dziadków.

W uroczystości wzięli udział goście: Stanisław Wielgos – Przewodniczący Rady Gminy Tryńcza, Beata Tołpa – Dyrektor ZOSiP oraz Helena Mazur – sołtys wsi Wólka Ogryzkowa. Ich udział w uroczystości – jak powiedział dyrektor szkoły Andrzej Swatek – jest wyrazem szacunku dla tej grupy lokalnej społeczności oraz urzeczywistnieniem jakże ważnej więzi między pokoleniowej. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych, a wszystkie dzieci i członkowie grupy kolędniczej zostali obdarowani słodyczami przez sponsorkę Helenę Mazur.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ->

> GALERIAAdmin dnia 04/02/2015 10:31:30 0 Komentarzy · 23 Czytań · Drukuj
Ferie 2015 - plan zajęć
Urząd Gminy w Tryńczy przygotował zajęcia dla dzieci i młodzieży na okres trwania ferii zimowych. Plan zajęć przedstawia się następująco:

02 - 13.02. 2015 r.

10:00 - 13:00 zajęcia na lodowisku
13.00-15.00 przerwa techniczna
15.00-19.00 (w dni powszednie) zajęcia na lodowisku
15.00-19.00 (w soboty i niedziele) zajęcia na lodowisku ( Zespół Szkół Tryńczy)

02 - 06. 02.2015 r.

9.00- 15.30 Realizacja projektu „Na własne konto”- uczniowie gimnazjum ( Zespół Szkół Tryńczy)


02.02.2015 r.

11.00- 12.30 Nabór do grupy młodszej mażoretek- zajęcia organizacyjne ( Zespół Szkół Tryńczy)
12.30- 17.00 Wyjazd do kina w Leżajsku dla chętnych uczniów z całej gminy ( Gminna Biblioteka Publiczna)
16.00-18.00 Zajęcia dla starszej grupy mażoretek ( Zespół Szkól Tryńczy)

03.02.2015 r.

10.00- 15.00 Wyjazd do „Muzeum dobranocek” , zwiedzanie trasy podziemnej - dla chętnych uczniów z całej gminy (Gminna Biblioteka Publiczna)
16.00-21.00 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: do 18.30 – kl. IV-VI, od 18.30- gimnazjum i młodzież ze szkół średnich (Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej)

04.02. 2015 r.

8.15 Wyjazd na zawody w piłkę nożna do Adamówki- gimnazjaliści ( Zespół Szkół Tryńczy/Zespół Szkół w Gorzycach)
10.00- 11.30 Warsztaty dziennikarskie z udziałem dziennikarzy (Zespół Szkół Tryńczy)
14.00-16.00 Rajd nordic walking, a w przypadku opadów śniegu zabawy na śniegu i ognisko (Gminna Biblioteka Publiczna)
17.00- 19.00 Turniej tenisa stołowego (Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej)

05.02.2015 r.

10.00-12.00 Turniej badmintona ( Zespół Szkół Tryńczy)
11.00- 12.30 Zajęcia dla grupy młodszej mażoretek ( Zespół Szkół Tryńczy)
16.00-18.00 Turniej siatkówki ( Zespół Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej)
16.00-21.00 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: do 18.30 – kl. IV-VI, od 18.30- gimnazjum i młodzież ze szkół średnich ( Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej)

06.02.2015 r.

13.00- 14.30 Warsztaty dziennikarskie z udziałem dziennikarzy (Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej)
16.00- 20.00 Prelekcja filmów na dużym ekranie (WDK Gniewczyna Łańcucka/WDK Gorzyce)
16.30- 18.00 Warsztaty rękodzielnicze ( Gminna Biblioteka Publiczna)


09.02.2015 r.

11.00- 12.30 Zajęcia dla grupy młodszej mażoretek (Zespół Szkół Tryńczy)
12.30-16.00 Wyjazd do kina w Leżajsku dla wszystkich chętnych uczniów z terenu gminy ( Gminna Biblioteka Publiczna)

10.02.2014 r.

11.00-13.00 Turniej badmintona (Zespół Szkół Tryńczy)
14.00-16.00 Próby do przedstawienia „Przyjęcie parobka” (WDK Gniewczyna Łańcucka)
16.00-18.00 Warsztaty rękodzielnicze (Gminna Biblioteka Publiczna)
16.00- 21.00 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: do 18.30 – kl. IV-VI, od 18.30- gimnazjum i młodzież ze szkół średnich (WDK Gniewczyna Łańcucka)

11.02.2015 r.

10.00- 12.00 Turniej tenisa stołowego (Zespół Szkół Tryńczy)
13.30- 14.30 Spektakl profilaktyczny w wykonaniu aktorów Teatru Maska dla wszystkich chętnych uczniów ( Zespół Szkół Tryńczy)
16.00-21.00 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: do 18.30 – kl. IV-VI, od 18.30- gimnazjum i młodzież ze szkół średnich (WDK Gorzyce)


12.02.2015 r.

10.00-14.00 Warsztaty kulinarne ( WDK Tryńcza)
11.00- 12.30 Zajęcia dla grupy młodszej mażoretek (Zespół Szkół Tryńczy)
13.00-16.00 Warsztaty kulinarne ( WDK Gniewczyna Łańcucka)
16.00-21.00 Dyskoteka dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: do 18.30 – kl. IV-VI, od 18.30- gimnazjum i młodzież ze szkół średnich ( WDK Tryńcza )


13.02.2015 r.

16.00- 19.00 Wieczór filmowy ( WDK Gniewczyna Łańcucka)
16.30-20.00 Warsztaty rękodzielnicze (WDK Gniewczyna Łańcucka)


Admin dnia 02/02/2015 20:56:01 0 Komentarzy · 30 Czytań · Drukuj
Harmonogram zajęć dla uczniów podczas ferii zimowych 2015 r.
1. Dzień Seniora
01.02.2015 r. ( niedziela) od 15:00 do 18:00 opiekunowie: Maziarz Katarzyna / Szybiak Grażyna

2. Spotkanie biblijne
02.02.2015 r. ( poniedziałek)
od 10:00 do 12:00 opiekun: S. Małgorzata Tokarczyk

3. Zabawa "karnawałowa" dla dzieci klas IV - VI
02.02.2015 r. ( poniedziałek)
od 14:00 do 17:00 opiekunowie: Swatek Halina / Siatecka Joanna

4. Dyskoteka dla uczniów klas I - III gimnazjum
02.02.2015 r. ( poniedziałek)
od 17:00 do 20:00 opiekunowie: Hołub Beata / Botwina Aneta

5. Zabawa "karnawałowa" dla dzieci klas 0 - III
03.02.2015 r. (wtorek)
od 14:00 do 17:00 opiekunowie: wychowawcy klas 0 - III

6. Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dziewcząt
03.02.2015 r. ( wtorek)
od 18:00 do 20:00 opiekun: Siemieniak Adam

7. Udział w turnieju piłki halowej w Adamówce
04.02.2015 r. ( środa)
opiekun:Ruchała Ryszard

8. Zajęcia dydaktyczne - przygotowanie do konkursu
04.02.2015 r. ( środa)
od 9:00 do 11:00 opiekun: Kubas Marzena

9. Zajęcia sportowo - rekreacyjne / Spotkanie koła teatralnego
05.02.2015 r. (czwartek)
od 11:00 do 13:00 opiekunowie: Siatecka Joanna / Swatek Halina

10.Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dziewcząt
06.02.2015 r. ( piątek)
od 18:00 do 20:00 opiekun: Siemieniak Adam

11.Zajęcia dydaktyczne - przygotowanie do konkursu
09.02.2015 r. ( poniedziałek)
od 9:00 do 11:00 opiekun: Kubas Marzena

12.Warsztaty z zakresu dekorowania stołu - osoby prowadzące: Siwik Ilona / Bąk Renata
10.02.2015 r. ( wtorek)
od godz:15:00 ( zajęcia dla zainteresowanych)

Admin dnia 02/02/2015 19:51:41 0 Komentarzy · 29 Czytań · Drukuj
Gminne zawody piłki siatkowej
W dniach 28 i 29 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Gorzycach odbyły się Gminne zawody piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. A oto wyniki tych zawodów:

Wyniki rywalizacji dziewcząt:

Gorzyce - Tryńcza 2:0
Gniewczyna - Tryńcza 2:0
Gorzyce - Gniewczyna 1:2

Miejsca uczestników turnieju::
1. ZS Gniewczyna
2. ZS Gorzyce
3. ZS Tryńcza

Wyniki rywalizacji chłopców:

Gniewczyna - Tryńcza 0:2
Tryńcza - Gorzyce 0:2
Gorzyce - Gniewczyna 2:0

Miejsca drużyn biorących udział w zawodach:

1. ZS Gorzyce
2. ZS Tryńcza
3. ZS Gniewczyna

Admin dnia 01/02/2015 23:46:42 0 Komentarzy · 31 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 21 1 2 3 4 > >>
[ Tytul dokumentu ]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Losowa fotografia
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: peryskop

[ Tytul dokumentu ]